Spring til indhold

God regeringsførelse

Danmark arbejder for at fremme demokrati og menneskerettigheder i Niger 

Nigers demokrati er under opbygning og et vigtigt redskab i den sammenhæng er decentralisering til landets kommuner og regioner. Danmark støtter udviklingen af det lokale selvstyre for at der kan leveres sundhed, uddannelse rent vand og andre offentlige serviceydelser bedre og billigere til borgerne og på en måde, der stemmer bedre overens med de lokale forhold, behov og prioriteter. Decentraliseringen bidrager også til at bryde med traditionelle, lokale magtstrukturer og styrke en demokratisk politisk kultur, hvor alle borgere uanset køn og etniske tilhørsforhold gennem valg og aktivisme har mulighed for at øve politisk indflydelse og holde politikerne ansvarlige.

Danmark har støttet decentraliseringsprocessen i Niger siden 2008. I 2002 blev der gennemført en kommunalreform og de første kommunalvalg blev afholdt i 2004. Den danske støtte finansierer kommunernes aktiviteter i regionerne Zinder og Djiffa i de befolkningsrige sydlige og sydøstlige dele af landet. Vi støtter for eksempel kurser for lokalpolitikerne og kommunalt ansatte af både generel og mere teknisk karakter med henblik på at styrke kommunernes ledelse og administration, ligesom vi yder økonomiske bidrag til at gennemføre investeringer i den kommunale infrastruktur. Vi støtter endvidere folkelige oplysningskampagner om decentraliseringsprocessen og de kommunale opgaver ved hjælp af blandt andet informationsmaterialer på lokalsprog og ved teateropførelser og brug af lokalradio. En yderligere og vigtig del af vores bidrag er støtten til Nigers kommuners landsorganisation, således at organisationen på sigt kan yde en bedre service i forhold til medlemskommunerne og kan tale kommunernes sag overfor de nationale myndigheder.

Niger er et af de lande i verden, hvor uligheden mellem mellem mænd og kvinder er størst. Kvinders rettigheder er begrænsede af religion og traditioner, hvilket også afspejler sig i lovgivningen, blandt andet på arveretsområdet.  Der er en udbredt samfundsmæssig diskrimination og vold mod kvinder, herunder kvindelig omskæring, og bortgiftning af meget unge piger er helt almindeligt forekommende. Kun meget få kvinder beklæder betroede poster i den offentlige såvel som i den private sektor.

Der er derfor et stort behov for at fremme ligestillingen i Niger, og Danmark arbejder aktivt herfor blandt andet ved at støtte den nationale politik på området, der blev vedtaget i oktober 2007, og som tager vigtige skridt i den rigtige retning. Ud fra en overordnet målsætning om at styrke de lovgivningsmæssige, institutionelle, økonomiske og sociale rammer for kvinders lige rettigheder er den danske støtte særligt møntet på følgende områder:

  • Holdningsbearbejdning i forhold til religiøse normer og traditioner, som modarbejder kvinders rettigheder
  • Bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold, særligt mod kvinder og piger.
  • Fremmelse af en køns- og rettighedsbaseret tilgang og indarbejde internationale standarder og national lovgivning for ligestilling i Niger’s udviklingsplanlægning på alle niveauer og i alle sektorer.

Programmets aktiviteter gennemføres af FNs befolkningsfond UNFPA, der besidder stor ekspertise på ligestillingsområdet. Blandt andet samarbejdes der med imamer omkring positive udlægninger af Koranens holdninger til ligestilling og kvinders rettigheder, som så formidles videre gennem undervisning af mænd i de såkaldte ”Skoler for Ægtemænd”. En anden vigtig indsats omhandler træning af politi og retsvæsen, således at der er skærpet opmærksomhed på kønsbaseret vold og således at den udbredte vold mod kvinder i højere grad retsforfølges. I tilknytning hertil støttes også såkaldte ”juridiske klinikker”, hvor voldsramte kvinder kan tage opholde sig trygt og modtage retshjælp.