Spring til indhold

Støtte til fremme af god regeringsførelse, stabilitet og
migrationshåndtering

Niger er et af verdens allerfattigste lande og står foran mange presserende udfordringer i forhold til at sikre stabilitet og udvikling for sin egen befolkning og i Sahel regionen. Der er fortsat behov for at få konsolideret demokratiet og respekten for menneskerettighederne. Derudover har Niger længe haft verdens højeste befolkningstilvækst. 60% af befolkningen er under 18 år og det gør det vanskeligt at skabe uddannelse og beskæftigelse til alle. De unge udgør derfor en særlig sårbar gruppe og det kan øge risikoen for radikalisering, voldelig ekstremisme, kriminalitet og migration. Samtidig har Niger de seneste år været udsat for en række sikkerhedstrusler fra nabolandene med Libyens sammenbrud nordpå, Malis vedvarende ustabilitet vestpå og Boko Harams indtog sydpå langs grænsen til Nigeria. Niger er ligeledes blevet til det vigtigste transitland for migranter fra Vest- og Centralafrika, der rejser illegalt til Europa.

 

Danmark støtter Niger i at løse disse udfordringer gennem et tematisk program med et samlet budget 200 mio. kr. Læs nedenfor om Danmarks indsatsområder.

 

Stabilitet

Danmark støtter Nigers nationale myndighed for fredskonsolidering (HACP) i at fremme dialog og tolerance blandt Nigers befolkningsgrupper. HACP har dels et overordnet og langsigtet ansvar for at sikre, at staten sammen med sine partnere og de lokale myndigheder er i stand til at forbygge og løse lokale konflikter i Niger, herunder at adressere de bagvedliggende årsager til konflikterne. Derudover gennemfører HACP også indsatser i højrisikoområder med henblik på at dæmme op for konflikterne inden de eskalerer. HACP faciliterer dialogen mellem parterne og sikrer, at relevante og hurtige investeringer i lokalområderne gennemføres for at afhjælpe konflikten på kort sigt med simple tiltag.

 

Demokratiske deltagelse og menneskerettigheder

Historisk set har civilsamfundet i Niger vist sin evne til at mobilisere borgerne til støtte for en demokratisk udvikling og respekt for menneskerettigheder. I de senere år er civilsamfundet i Niger dog blevet mere politiseret og splittet internt, samtidig med at der også er sat flere begrænsninger op i forhold til retten til at forsamle sig og ytre sig. Danmark vil derfor yde støtte til at styrke nigerske civilsamfundsorganisationer og uafhængige medieorganisationer i at sikre, at især kvinder og unge deltager i demokratiske beslutningsprocesser og har mulighed for at blive hørt. Sideløbende vil to uafhængige statslige institutioner, den nationale menneskerettighedskommission og det nationale medieråd også blive støttet. 

 

     

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Danmark har siden 2008 samarbejdet med FN’s befolkningsfond (UNFPA) i Niger med fokus på fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af piger og kvinders seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Erfaringerne fra dette samarbejde viser, at en styrkelse af kvinders og pigers rettigheder, herunder adgang til familieplanlægning, og oplysning af mænd og religiøse ledere om disse rettigheder, kan bidrage positivt til en bedre håndtering af befolkningstilvækst problematikken i Niger. Danmark har derfor valgt at opgradere støtten til UNFPA med henblik på at styrke bestræbelserne for, at piger og kvinder i højere grad selv bliver i stand til selv at vælge, hvornår de skal have børn og hvor mange børn de ønsker. 

 

Migrationshåndtering

Danmark støtter et pilotprojekt med FNs migrationsorganisation (IOM), som har til formål at styrke styringen af migrationsstrømmene i Niger. Støtten har dels til hensigt at styrke nationale institutioners kapacitet og ejerskab med hensyn til migrationshåndtering, samtidig med at IOM gennemfører aktiviteter, der er mere direkte rettet mod den kortsigtede håndtering af migrationsstrømmene. Støtten omfatter blandt andet hjælp til de nigerske myndigheder med at sikre, at migranter i transit får adgang til rejsedokumenter, således at deres frivillige hjemsendelse kan finde sted. Der ydes i den forbindelse også støtte til samarbejdet med konsulater og ambassader fra migranternes oprindelseslande. Endvidere støttes IOM i at gennemføre oplysningskampagner, som er målrettede migranter på vej til Nordafrika og Europa, om farerne og alternativerne til irregulær migration.