Spring til indhold

Vækst og beskæftigelse gennem investering i
landbruget i Niger

Udvikling af landbruget er afgørende for såvel den økonomiske vækst som for fattigdomsreduktion i Niger

Som de fleste af landene i Sahel, bor store dele af Nigers indbyggere på landet, og 4 ud af 5 indbyggere er enten direkte eller indirekte beskæftiget i landbrugssektoren – hvad enten det gælder dyrkning og forarbejdning af madvarer eller opdræt af kødkvæg. 

Landbruget er kendetegnet ved lav produktivitet og en ringe grad af forarbejdning. Hertil kommer udfordringer forbundet med det meget tørre klima i Niger, der sammen med klimaforandringer besværliggør en udviklingen af en mere effektiv landbrugssektor. På trods af, at langt den overvejende del af Nigers befolkning er beskæftiget ved landbruget, kan landet fortsat ikke brødføde sig selv.

En væsentlig del af løsningen går gennem større investering i små- og mellemstore virksomheder inden for en række værdikæder, og som har det til fælles, at de har potentialet til vokse og skabe arbejdspladser for Nigers hastigt voksende befolkning. For at det kan lade sig gøre, er der samtidigt brug for at håndtere en række ofte forekommende udfordringer i landbrugssektoren i Niger, herunder særligt adgangen til kredit, forbedringer af produktionsfaciliteter samt ikke mindst forbedringer i virksomhedernes markedsadgang på det nationale og det regionale niveau.

Derfor fokuserer det danske landbrugsprogram i Niger fokuserer på to overordnede indsatser:

  1. Støtte til en grøn og inklusiv økonomisk vækst, der gennem privatsektordrevet værdiskabelse i landbrugssektoren bidrager til at skabe arbejdspladser til Nigers voksende befolkning. Dette sker gennem investeringer i en række lovende værdikæder, herunder chili, jordnødder, fjerkræ. og kvægopdræt
  2. Støtte til forbedringer i den landbrugsbaserede private sektors rammevilkår, herunder særligt tiltag, der understøtter forarbejdning, rådgivning af små- og mellemstore virksomheder, samt ikke mindst forbedringer i deres adgang til kredit.

Støtten til privatsektordrevet landbrugsudvikling i Niger under landeprogrammet 2017 – 2022 er en fortsættelse af en indsats der begyndte i 2014. Programmet implementeres i de sydlige regioner, Maradi, Zinder og Diffa, hvor forudsætningerne for landbrugsproduktion er særligt gunstige, samt i hovedstaden Niamey, hvor størsteparten af forarbejdningen og værditilvæksten finder sted.

Programmet har særligt fokus på jobskabelse, inddragelse af unge og på at styrke kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter – f.eks. gennem investeringer i værdikæder, hvor kvinder og kvindegrupper traditionelt er beskæftigede.